30B58D50-EADE-4BB3-8507-2610D2E57E71.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg suuz kopie.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING
Nieuwsafbeelding

UITNO D I G I N G.

Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden en ouders van jeugdleden

evenals ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke gehouden zal worden op:

Donderdag 22 februari 2018

Aanvang: 20.00 uur Locatie: clubhuis H.C. Twente

Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

1. Opening

2. Vaststellen van de Agenda

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen bestuur

5. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 juli 2017 (De notulen staan op de website)

6. Financieel verslag 2016-2017 Leden kunnen het financieel verslag inzien door aanvraag per e-mail bij de penningmeester ([email protected])

7. Verslag kascommissie en advies tot al of niet goedkeuring van het financieel jaarverslag

8. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over 2016-2017

9. Verlenen van decharge aan de leden van het bestuur

10. Bestuursmutatie

* De heer R. Veldhuis treedt af als bestuurslid technische zaken.

11. Verkiezing en benoeming kascommissie 2017-2018

Pauze

12. Toekomst Clubhuis en kantine

13. Rondvraag

14. Sluiting

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten

Hockey Club Twente

Yda de Rooij

Secretaris

Gerelateerd nieuws